وبلاگ رسمی مهدی ایزدخواه
 
آموزش زبان انگلیسی - روانشناسی آبادان و خرمشهر

statistics

Begin MeLoDiC.blogfa.com -->
MeLoDiC

مبلغ به ریال :

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:


زمان حال ساده

ساختار

جمع

go,

play,

don't work

we

you

they

مفرد

go, play,
don't work

I, you

goes, plays, doesn't work

he, she, it

 

کاربرد

زمان حال ساده يکي از متداول‌ترين زمانها در زبان انگليسي مي‌باشد که براي مقاصد زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

1- براي بيان عملي که هميشه تکرار مي‌شود، مانند يک عادت يا رسم:

 • I go to school by bus.

 • We get up at 7 AM.

 • 'Does he smoke?' 'No, he doesn't.'

 

2- براي بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

 • The earth orbits the sun.

 • I come from Iran.

 • Some animals migrate in winter. (بعضي از حيوانات در زمستان مهاجرت مي‌کنند.)

 

3- براي بيان حقيقتي که براي مدتي (طولاني) دوام داشته باشد:

 • I work in a shop.

 • She lives in a small cottage.

 

زمان حال ساده اغلب با قيدهاي تکرار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مهمترين قيدهاي تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:

never     rarely     sometimes     often     usually     always
0%................................. 50% .................................100%

 • I usually play football with my friends.

 • I never go shopping.

 • sometimes she plays piano for us.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمان حال استمراري

ساختار

 

coming

doing

going

taking

'm

am

I

're

are

you

we

they

's

is

he

she

it

کاربرد

1- براي بيان عملي که هم‌اکنون جريان دارد:

 • She is watching the TV.

 • He is working at the moment.

2- براي بيان عملي يا موقعيتي که در حال حاضر در حال وقوع مي‌باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نيست:

 • I'm reading an exciting book.

 • He is learning Arabic.

(توجه داشته باشيد که مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوينده ممکن است در همين لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و يا اينکه ممکن است منظورش اين باشد که مدتي است مشغول مطالعه کتاب است ولي هنوز تمام نشده است.)

3- براي بيان قراري تعيين شده در آينده:

 • I am meeting him at the park.

4- براي بيان كار يا شرايطي موقتي:

 • I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one.
  (در حال حاضر در يک آپارتمان کوچک زندگي مي‌کنم، اما دارم سعي مي‌کنم يک بهترش را پيدا کنم)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمان گذشته ساده

 

ساختار

(last week)

(yesterday)

worked

I, we, you, he, she, ...

played

heard

 

منفي

work...

play...

hear...

didn't

did not

I, we, you, he, she, ...

 

 

 

پرسشي

work...?

play...?

hear...?

I, we, you, he, she, ...

Did

 

 

کاربرد

گذشته ساده در موارد زير کاربرد دارد:

1- براي بيان کاري که در گذشته و زمان مشخصي به پايان رسيده است:

 • We met last week.

 • He left yesterday.

 

2- براي بیان کارهايي که پشت سرهم در يک ماجرا يا داستان مي‌آيند:

 • I walked into my room and sat down. Suddenly I heard a noise coming from outside. I got up and went towards the window...

 

3- براي بيان عادت يا شرايطي در گذشته:

 • When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.

 • Every day he walked in the jungle to....

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمان گذشته استمراري

 

ساختار

جملات پرسشي:

eating?

playing?

talking?

I,  he, she, it

was

wasn't

you, we, they

were

weren't

 

جملات مثبت و منفي:

walking

playing

fishing

was

wasn't

I,  he, she, it

were

weren't

you, we, they

 

 

کاربرد

از زمان گذشته استمراري بيشتر براي بيان کارهايي استفاده مي‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتي ادامه داشته‌اند ولي حدود زماني آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست.

در اغلب موارد گذشته استمراري همراه با گذشته ساده بکار مي‌رود. در چنين حالتي، گذشته استمراري بر کارها و فعاليتهاي طولاني‌تر (در پس‌زمينه) دلالت مي‌کند، در حالي که گذشته ساده بر کارها و فعاليتهايي دلالت مي‌کند که در ميانه کارهاي طولاني‌تر واقع شده‌اند.

 

 

بطور کلي «گذشته استمراري» در موارد زير بکار مي‌رود:

1- براي بيان کاري که قبل از زمان خاصي در گذشته آغاز شده و احتمالاً پس از آن نيز ادامه داشته است:

 • 'What were you doing at 6.00?'  'I was having breakfast.'
  (.ساعت 6 چکار مي‌کرديد؟ داشتم صبحانه مي‌خوردم)

 

2- براي بیان کار يا فعاليتي در گذشته که به وسيله چيزي قطع شده باشد:

 • The phone rang when I was watching TV.
  (.وقتي داشتم تلويزيون تماشا مي‌کردم، تلفن زنگ زد)

 • While I was driving home, my car broke down.
  (.هنگاميکه داشتم به خانه بر مي‌گشتم، ماشينم خراب شد)

 

3- براي بيان کار يا فعاليتي به پايان نرسيده در زمان گذشته (در مقايسه با گذشته ساده که کارهاي کامل شده را بيان مي‌کند):

 • I was reading a book during the flight. (I didn't finish it)

 • but: I read a book during the flight. (I finished it)

 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • زمانهاي مربوط به آينده

 • 1- will + verb

  از فعل کمکي will براي نشان دادن آينده در جهت‌هاي زير استفاده مي‌شود:

  الف- پيش‌بيني: براي توصيف چيزي که مي‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:

  • It will be rainy tomorrow.
    (فردا هوا باراني خواهد بود)

  • You will be sick if you eat all those sweets.
    (اگر همه آن شيريني‌ها را بخوري مريض مي‌شوي)

  ب- بيان تصميمي كه درست در همان لحظه گرفته شده است:

  • I will answer the phone.
   (من تلفن را جواب مي‌دهم)

  • I'll see you tomorrow. bye!
   (فردا مي‌بينمت.خداحافظ)

   

  2- be + going to + verb

  الف- از اين ساختار براي بيان برنامه‌ها و تصميماتي که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده مي‌شود:

  • We're going to paint this room blue.
   (ما مي‌خواهيم اين اتاق را آبي بزنيم)

  • I'm going to be a doctor.
   (مي‌خواهم يک دکتر بشوم)

  ب- همچنين از اين ساختار مي‌توان براي بيان يک پيشگويي، مخصوصاً وقتي که براساس مدرکي در زمان حال باشد، استفاده نمود.

  • She's going to have a baby. (Because she's pregnant)
   (او قرار است كه يك بچه بدنيا بياورد)

  • It's going to rain. (It's cloudy)
   (مي‌خواهد باران ببارد)

  بعضي اوقات تفاوتي بين will و be going to براي يك پيش‌بيني وجود ندارد.

  براي بيان تصميمي که از قبل گرفته شده است از ساختـار be going to و بيان تصميمي که درست در همان لحظه گرفته شده است از will استفاده مي‌کنيم.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمان حال كامل

 

ساختار

 جملات مثبت و منفي:

past participle

(قسمت سوم فعل)

have ('ve)
have not (haven't)

I, you, we, they

has ('s)
has not (hasn't)

he, she, it

جملات پرسشي:

past participle

(قسمت سوم فعل)?

I, you, we, they

have

he, she, it

has

 

چند مثال:

 • We've been to Paris.

 • He hasn't lived in Paris.

 • Have you met him yet?

 

 

کاربرد

1- براي بيان عملي که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:

 

 

 • I have studied English since 1990. (از سال 1990 به مطالعه انگليسي پرداخته‌ام)

 • She's lived in Tehran for 10 years. (او به مدت 10 سال در تهران زندگي کرده است)

 • How long have you lived in Tehran? (چه مدتي در تهران زندگي کرده‌ايد؟)

 • I've lived in Tehran all my life. (همه عمرم را در تهران زندگي کرده‌ام)

 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • زمان گذشته كامل

   

  ساختار

   جملات مثبت و منفي:

  past participle

  (قسمت سوم فعل)

  had ('d)

  had not (hadn't)

  I, you, we, they

  he, she, it

  جملات پرسشي:

  past participle

  (قسمت سوم فعل)?

  I, you, we, they

  he, she, it

  had

  hadn't

   

   

  کاربرد

  ما از زمان گذشته کامل استفاده مي‌کنيم تا نشان دهيم عملي پيش از عمل ديگري در گذشته اتفاق افتاده است (گذشته در گذشته). در واقع گذشته کامل معادل گذشته‌ی زمان حال کامل است. (با گذشته ساده مقايسه کنيد)

   

  گذشته كامل

  به مقايسه بين زمانهاي حال کامل و گذشته کامل توجه کنيد:

  گذشته کامل

  حال کامل

  گذشته كامل

  * We weren't hungry. We'd just had dinner.

   * I didn't know who he was. I'd never seen him before.

   

  حال كامل

  * We aren't hungry. We've just had dinner.

  * Who is that man? I've never seen him before.

   

   

  چند مثال ديگر از زمان گذشته کامل:

  • It was the first time he had ever seen a tiger.

  • When I arrived at the cinema, the film had already begun.

  • She didn't want to go to the theatre with the others because she'd seen the play before.

منبع : زبان آموزان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و پنجم مرداد 1389 توسط مهدی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ